Aansprakelijkheid

 

E-mails

Onze e-mails, met eventuele bijlagen, zijn alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie zij gericht zijn en enkel voor het daarin opgegeven doel of gebruik. Zij kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van de club stroken.

Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook) door anderen dan de geadresseerde, is verboden. lndien u per vergissing een mail van ons ontvangt, vragen wij dat te melden en de e-mail te wissen. Voor onze elektronische nieuwsbrieven gelden dezelfde voorwaarden als voor onze website.

Website

1. Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Wij kunnen deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Als u teksten, afbeeldingen of andere items van deze website wil reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verkrijgen. Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn echter geregistreerde handelsmerken. U neemt dus best contact op met de betreffende organisatie, dienst of bedrijf.

Als wij u de mogelijkheid bieden om eigen bijdragen op deze website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. ln elk geval vrijwaart u ons tegen aanspraken van derden.

De op deze website gebruikte foto's zijn eigen foto's van De Straffe Boog of rechtenvrij of foto's die onder Creative Commons vallen of met toestemming gepubliceerd zijn.

3. Aanbrengen van een hyperlink naar deze website

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar pagina's van deze website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van onze website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks of iframes (inline frames) mag u alleen aanbrengen na onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

4. Links naar websites beheerd door derden

Eventuele links op deze site naar websites die beheerd worden door derden zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Wij controleren deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Wij kunnen dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat wij en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat wij de informatie op deze websites goedgekeurd hebben.

5. Aansprakelijkheid

De informatie op straffeboog.be is zo nauwkeurig mogelijk. Wij streven ernaar u zo nauwgezet en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op deze website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Seibukan Genk hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via deze website aangeboden of gevraagde informatie en/of diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Wij verbinden ons ertoe om alle maatregelen te treffen om een optimale veiligheid van de website na te streven maar kunnen geen garantie geven over de veiligheid, noch over de continue beschikbaarheid en kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hier, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg van is.


Privacy

De Straffe Boog hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het respecteren van uw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt alle specifieke informatie verstaan die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die geïdentificeerd kan worden. Het gaat onder meer om uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, lidmaatschap en informatie die u verstrekt via onze website of andere contactkanalen.

Verzamelen van persoonsgegevens

De Straffe Boog verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens wanneer die uitdrukkelijk worden meegedeeld zoals het inschrijven op een activiteit, de contactname via een contactformulier of e-mail, de deelname aan activiteiten, enquêtes, e.d. U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Beeldmateriaal

Tijdens activiteiten kunnen beeldopnamen (foto’s en/of video’s) gemaakt worden die door ons gebruikt kunnen worden op onze website en op sociale media. Door in te schrijven voor een activiteit geeft u hiervoor uw toestemming.
Indien u dit niet wenst, kunt u dit kenbaar maken d.m.v. een tijdig schrijven naar De Straffe Boog.

Website

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door systemen/applicaties die informatie (zoals IP-adres, gebruik van de site, taal en type van de browser, etc.) verzamelen.

Inzage en correctie van gegevens

De Straffe Boog zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld. U heeft daarnaast ook steeds recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgifte van uw gegevens. U kunt een gedateerd en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs, sturen naar het volgende adres:

De Straffe Boog
Philharmonie - Baron Ruzettelaan 58
8310 Brugge
e-mail: zie contactformulier

We bezorgen u binnen 30 dagen een antwoord. Mocht u niet het verwachte antwoord op uw verzoek ontvangen, dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit in België: www.privacycommission.be.

Doorgeven van persoonsgegevens

De Straffe Boog gaat niet over tot het meedelen, verkopen, doorgeven of anderszins verspreiden van uw persoonsgegevens aan derde partijen, tenzij met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst (bv. deelname aan activiteiten, enz.), tenzij dat wettelijk vereist wordt of tenzij u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dat te doen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Gegevensbeveiliging

De Straffe Boog neemt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, inzage of misbruik. Seibukan Genk verbindt zich er ook toe de toegang tot de persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken en toegang dus enkel te verlenen wanneer noodzakelijk. Medewerkers die toegang tot de gegevens hebben, zijn op de hoogte gebracht van hun verplichtingen met betrekking tot gegevensbeveiliging en geheimhouding.

Minderjarigen

De Straffe Boog let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. De Straffe Boog zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen, behalve de gebruikelijke lidmaatschapsgegevens.
De Straffe Boog moedigt minderjarigen aan, indien zij onze website bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan ons door te sturen.

Contact

Met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons contacteren via één van de contactformulieren op deze website.


Cookies

Onze website gebruikt first party cookies. Die cookies zijn er om uw gebruikservaring op de site te helpen verbeteren. We doen dit door bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registeren, zoals de bezochte pagina's en de duur van de bezoeken. Om volledig gebruik te maken van onze websites, dient uw computer, tablet of mobiele telefoon cookies te accepteren.

Daarnaast gebruiken we ook third party cookies waarmee statistieken worden verzameld en gedetailleerd weergegeven. De beheerder van de website krijgt zo een duidelijk beeld van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Delen van een website of volledige websites kunnen zo in functie van het gedrag en de interesses van de bezoekers aangepast worden. U kan het gebruik van cookies accepteren wanneer u onze website bezoekt.

U kan te allen tijde deze cookies blokkeren in uw webbrowser. Alle webbrowsers bieden de mogelijkheid om de cookies die op uw computer of ander toestel worden geïnstalleerd, te beheren. Hou er wel rekening mee dat wanneer u cookies blokkeert, dit geen enkel effect heeft op de cookies die al eerder op uw computer zijn geïnstalleerd. Als u die cookies wilt uitschakelen, moet u ze verwijderen.

Voor meer informatie kunt u de configuratie-instellingen van uw internetbrowser raadplegen.

Om meer te vernemen over cookies en onder meer te kijken welke cookies geïnstalleerd zijn en hoe u ze beheert en verwijdert, surft u best naar: http://www.allaboutcookies.org

Sponsors

Locatie

Wij gebruiken cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op: als u onze cookies weigert zijn mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar.